php常用正则表达式函数

这里面很多中正则表达式代码,包括有判断中文正则,数字字母正则,字符正则表达试,数字正则表达试,邮箱正则表达式,电话号码正则表达试,手机号码正则表达试,邮编正则表达试,/url正则表达试等,实例代码如下:

 1. function funcchinese($str,$num1='',$num2='')//判断中文正则
 2. {
 3. if($num1!='' and $num2!=''){
 4. return (preg_match("/^([x81-xfe][x40-xfe]){".$num1.",".$num2."}$/",$str))?true:false;
 5. }else{
 6. return (!eregi("[^x80-xff]","$str"))?true:false;
 7. }
 8. }
 9. function funcstrnum($str,$num1='',$num2='') //数字字母正则
 10. {
 11. if($num1!='' and $num2!=''){
 12. return (preg_match("/^[^0-9a-za-z_@!.-]{".$num1.",".$num2."}$/",$str))?true:false;
 13. }else{
 14. return (preg_match("/^[^0-9a-za-z_@!.-]/",$str))?true:false;
 15. }
 16. }
 17. // 常用的正则表达试
 18. function funcstr($str,$num1='',$num2='') //字符正则表达试
 19. {
 20. if($num1!='' and $num2!=''){
 21. return (preg_match("/^[a-za-z]{".$num1.",".$num2."}$/",$str))?true:false;
 22. }else{
 23. return (preg_match("/^[a-za-z]/",$str))?true:false;
 24. }
 25. }
 26. function funcnum($str,$num1='',$num2='')//数字正则表达试
 27. {
 28. if($num1!='' and $num2!=''){
 29. return (preg_match("/^[0-9]{".$num1.",".$num2."}$/",$str))?true:false;
 30. }else{
 31. return (preg_match("/^[0-9]/",$str))?true:false;
 32. }
 33. }
 34. function funccard($str)//
 35. {
 36. return (preg_match('/(^([d]{15}|[d]{18}|[d]{17}x)$)/',$str))?true:false;
 37. }
 38. function funcemail($str)//邮箱正则表达式
 39. {
 40. return (preg_match('/^[_.0-9a-z-a-z-]+@([0-9a-z][0-9a-z-]+.)+[a-z]{2,4}$/',$str))?true:false;
 41. }
 42. function funcphone($str)//电话号码正则表达试
 43. {
 44. return (preg_match("/^(((d{3}))|(d{3}-))?((0d{2,3})|0d{2,3}-)?[1-9]d{6,8}$/",$str))?true:false;
 45. }
 46. function funcmtel($str)//手机号码正则表达试
 47. {
 48. return (preg_match("/(?:13d{1}|15[03689])d{8}$/",$str))?true:false;
 49. }
 50. function funczip($str)//邮编正则表达试
 51. {//开源代码phpfensi.com
 52. return (preg_match("/^[0-9]d{5}$/",$str))?true:false;
 53. }
 54. function funcurl($str)//url正则表达试
 55. {
 56. return (preg_match("/^http://[a-za-z0-9]+.[a-za-z0-9]+[/=?%-&_~`@[]':+!]*([^<>""])*$/",$str))?true:false;
 57. }