php获取目录所有文件与所有目录保存到数组程序

这是一款利用glob函数把指定目录所有的文件与文件夹保存到数据,然后我们再用foreach再判断保存到相关的数据里面,代码如下:

 1. $dirs = array();
 2. foreach(glob("./*") as $d)
 3. {
 4. $tmp = explode('.',$d);
 5. $k = end($tmp);
 6. if(is_file($d) && $k =='php')
 7. {
 8. $dirs[] = $d;
 9. }
 10. }
 11. print_r($dirs);

php显示目录所有目录,代码如下:

 1. $v =array();
 2. foreach(glob("./*") as $vv)
 3. {
 4. // $tmp = explode('.',$d);
 5. //$k = end($tmp);
 6. if(is_dir($vv)) //目录与文件区别是就用is_dir或is_file来判断
 7. {
 8. $v[] = $vv;
 9. }
 10. }
 11. print_r($v);
 12. /*
 13. 结果
 14. array
 15. (
 16. [0] => ./1.php
 17. [1] => ./10.php
 18. [2] => ./11.php
 19. [3] => ./3.php
 20. [4] => ./4.php
 21. [5] => ./5.php
 22. [6] => ./7.php
 23. [7] => ./8.php
 24. [8] => ./9.php
 25. )
 26. array
 27. (
 28. [0] => ./www.phpfensi.com
 29. )
 30. */