PHP数组排序函数合集 以及它们之间的联系分析

PHP数组排序函数合集 以及它们之间的联系分析

下边提到的几个数组函数的排序有一些共性:

1 数组被作为排序函数的参数,排序以后,数组本身就发生了改变,函数的返回值为bool类型。

2 函数名中出现单a表示association,含义为,在按值排序的过程中,保持key=>value的对应关系不变

3 函数名中出现单k表示key,含义为,在按值排序的过程中按照数组key而不是数组的值排序

4 函数名中出现单r的表示reverse,含义为,按照跟不加r的相反的顺序排列

5 函数名中出现单u的表示user-defined,含义为,使用用户自定义函数排序,如果函数的逻辑是参数1<参数2返回负数,则按照升序排列(p1小2返负升)。

--------------------sort函数升序排序--------------------------------

复制代码 代码如下:

bool sort ( array &$array [, int $sort_flags= SORT_REGULAR ] )

<?php

$fruits = array("lemon", "orange", "banana", "apple");

sort($fruits);

var_dump($fruits);

?>

结果:

array

0 =>

string

'apple' (length=5)

1 =>

string

'banana' (length=6)

2 =>

string

'lemon' (length=5)

3 =>

string

'orange' (length=6)

--------------------rsort降序排列--------------------

复制代码 代码如下:

<?php

$fruits = array("lemon", "orange", "banana", "apple");

rsort($fruits);

var_dump($fruits);

?>

结果:

array

0 =>

string

'orange' (length=6)

1 =>

string

'lemon' (length=5)

2 =>

string

'banana' (length=6)

3 =>

string

'apple' (length=5)

---------------asort按照二维数组值的升序排列(保持key=>value的关联关系)-----------

复制代码 代码如下:

<?php

$fruits = array("d" => "lemon", "a" => "orange", "b" => "banana", "c" => "apple");

asort($fruits);

var_dump($fruits);

?>

结果:

array

'c' =>

string

'apple' (length=5)

'b' =>

string

'banana' (length=6)

'd' =>

string

'lemon' (length=5)

'a' =>

string

'orange' (length=6)

---------arsort按照二维数组值的降序排列(保持key=>value的关联关系)---------

复制代码 代码如下:

<?php

$fruits = array("d" => "lemon", "a" => "orange", "b" => "banana", "c" => "apple");

arsort($fruits);

var_dump($fruits);

?>

结果

array

'a' =>

string

'orange' (length=6)

'd' =>

string

'lemon' (length=5)

'b' =>

string

'banana' (length=6)

'c' =>

string

'apple' (length=5)

--------------------ksort按照数组的key升序排列--------------

复制代码 代码如下:

<?php

$fruits = array("d"=>"lemon", "a"=>"orange", "b"=>"banana", "c"=>"apple");

ksort($fruits);

var_dump($fruits);

?>

结果

array

'a' =>

string

'orange' (length=6)

'b' =>

string

'banana' (length=6)

'c' =>

string

'apple' (length=5)

'd' =>

string

'lemon' (length=5)

---------------------krsort按照数组key的降序排列-----------------------

复制代码 代码如下:

<?php

$fruits = array("d"=>"lemon", "a"=>"orange", "b"=>"banana", "c"=>"apple");

krsort($fruits);

var_dump($fruits);

?>

array

'd' =>

string

'lemon' (length=5)

'c' =>

string

'apple' (length=5)

'b' =>

string

'banana' (length=6)

'a' =>

string

'orange' (length=6)

----------------usort函数按照用户自定义的函数排序----------------

复制代码 代码如下:

<?php

function cmp($a, $b)

{

if ($a == $b) {

return 0;

}

return ($a < $b) ? -1 : 1;

}

$a = array(3, 2, 5, 6, 1);

usort($a, "cmp");

var_dump($a);

?>

结果:

array

0 =>

int

1

1 =>

int

2

2 =>

int

3

3 =>

int

5

4 =>

int

6

-----------------uksort使用自定义函数按照数组的key排序-----------------

复制代码 代码如下:

<?php

function cmp($a, $b)

{

$a = preg_replace('@^(a|an|the) @', '', $a);

$b = preg_replace('@^(a|an|the) @', '', $b);

return strcasecmp($a, $b);

}

$a = array("John" => 1, "the Earth" => 2, "an apple" => 3, "a banana" => 4);

uksort($a, "cmp");

var_dump($a);

?>

结果:

array

'an apple' =>

int

3

'a banana' =>

int

4

'the Earth' =>

int

2

'John' =>

int

1

--------------uasort将数组用自定义函数按照value排序,保持索引关系不变---------

复制代码 代码如下:

<?php

// Comparison function

function cmp($a, $b) {

if ($a == $b) {

return 0;

}

return ($a < $b) ? -1 : 1;

}

// Array to be sorted

$array = array('a' => 4, 'b' => 8, 'c' => -1, 'd' => -9, 'e' => 2, 'f' => 5, 'g' => 3, 'h' => -4);

var_dump($array);

// Sort and print the resulting array

uasort($array, 'cmp');

var_dump($array);

?>

结果:

array

'a' =>

int

4

'b' =>

int

8

'c' =>

int

-1

'd' =>

int

-9

'e' =>

int

2

'f' =>

int

5

'g' =>

int

3

'h' =>

int

-4

array

'd' =>

int

-9

'h' =>

int

-4

'c' =>

int

-1

'e' =>

int

2

'g' =>

int

3

'a' =>

int

4

'f' =>

int

5

'b' =>

int

8

-------------------array_multisort排序多个数组或多维数组---------

复制代码 代码如下:

<?php

$ar = array(

array("10", 11, 100, 100, "a"),

array( 1, 2, "2", 3, 1)

);

array_multisort($ar[0], SORT_ASC, SORT_STRING,

$ar[1], SORT_NUMERIC, SORT_DESC);

var_dump($ar);

?>

结果:

array

0 =>

array

0 =>

string

'10' (length=2)

1 =>

int

100

2 =>

int

100

3 =>

int

11

4 =>

string

'a' (length=1)

1 =>

array

0 =>

int

1

1 =>

int

3

2 =>

string

'2' (length=1)

3 =>

int

2

4 =>

int

1

//说明:

1 上例中:$ar数组优先按照$ar[0]的字符串值升序排列,如果字符串值相等,再按照$ar[1]数组的数字值降序排列。

2 array_multisort函数的任意一个位置的参数如果是数组,表示排序时用的值,

如果有多个数组参数,优先按照前边的数组值进行排序,如果是常量,例如

SORT_ASC, SORT_DESC, SORT_REGULAR,SORT_NUMERIC, SORT_STRING.

表示排序方法(数组取值前优先)。

==========================================================================================

PHP二维数组排序函数

PHP一维数组的排序可以用sort(),asort(),arsort()等函数,但是PHP二维数组的排序需要自定义。

以下函数是对一个给定的二维数组按照指定的键值进行排序,先看函数定义:

复制代码 代码如下:

function array_sort($arr,$keys,$type='asc'){

$keysvalue = $new_array = array();

foreach ($arr as $k=>$v){

$keysvalue[$k] = $v[$keys];

}

if($type == 'asc'){

asort($keysvalue);

}else{

arsort($keysvalue);

}

reset($keysvalue);

foreach ($keysvalue as $k=>$v){

$new_array[$k] = $arr[$k];

}

return $new_array;

}

它可以对二维数组按照指定的键值进行排序,也可以指定升序或降序排序法(默认为升序),用法示例:

复制代码 代码如下:

$array = array(

array('name'=>'手机','brand'=>'诺基亚','price'=>1050),

array('name'=>'笔记本电脑','brand'=>'lenovo','price'=>4300),

array('name'=>'剃须刀','brand'=>'飞利浦','price'=>3100),

array('name'=>'跑步机','brand'=>'三和松石','price'=>4900),

array('name'=>'手表','brand'=>'卡西欧','price'=>960),

array('name'=>'液晶电视','brand'=>'索尼','price'=>6299),

array('name'=>'激光打印机','brand'=>'惠普','price'=>1200)

);

$ShoppingList = array_sort($array,'price');

print_r($ShoppingList);

上面是对$array这个二维数组按照'price'从低到高的排序。

输出结果:(略)。